Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Swedish

Norrbottens Energikontor (NENET)

Energikontor Norr logoEtablerad 1997, är NENET ett av de över 400 lokala och regionala energikontoren i Europa. Vi är ett energikontor för den nordligaste delen av Sverige, Norrbotten, och är ansvarig för Norrbottens Län och alla 14 kommuner i länet.

Vårt mål är att bidra till ökad andel förnybar energi, hushållning med energi- och naturresurser samt hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Vi har varit partners i Interreg IVc projekt Climact Regions och det har visat på vikten av en effektiv flernivå styrning samt vikten av lokala och regionala intressenters stora intresse i ämnet.

Titta på vår video för att se hur vi tillsammans med partners har arbetat med olika energiinitiativ genom projektet Coopenergy:

 Coopenergys hemsida är inte ansluten till eller sponsrad eller stöttad av Prezi. 

Varför vi är med i COOPENERGY

Vi tror att planering för hållbar energiproduktion och energieffektivitet är av högsta vikt för regionen. Å ena sidan finns det en enorm potential i förnybara energikällor, och å andra sidan finns det en hög efterfrågan, speciellt från industrin (mineral, stål och pappers produktion). Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential för energieffektivisering, landanvändningsplaner och förnybar energiproduktion.

Vi vill bidra med kunskap om flernivå styrning baserad på både regional och internationell erfarenhet samt på regionalt arbete för att nå de uppsatta målen.

Vad vi vill uppnå från COOPENERGY?

COOPENERGY kommer att hjälpa till att utveckla och förbättra samarbetet mellan de 14 kommunerna I Norrbotten och den regionala nivån genom att involvera även regionala energi aktörer och medborgare. Det är en förutsättning för ett effektivt genomförande av en regional hållbar energiplan (SEAP).

NENET spelar en viktig roll i utförandet och organisering av samarbetsprocesser bakom de regionala och lokala myndigheterna och genom nätverksbyggande kan NENET mobilisera energi aktörer, medborgargrupper och energibolag.

Norrbotten behöver få fler människor, organisationer och nyckelaktörer in i arbetet med genomförandet av den regionala SEAP-planen för att kunna överbrygga de hinder för samarbete som orsakas av långa avstånd, glest befolkade områden och brist på tid och pengar på den lokala nivån. Vi behöver finna sätt för samverkan mellan miljö- och klimatskydd, en hållbar energiförsörjning och regional utveckling både på kort och lång sikt, och att arbeta i en öppen, engagerande och välorganiserad process tillsammans med alla inblandade aktörer. Samarbetet med de Europeiska deltagarna kommer att bidra betydligt till att förbättra de regionala energi- och klimatstrategierna och möjligheten att involvera samhällen i en gemensam strävan för hållbar utveckling.

Vad har hänt i Norrbotten?

Vi startade vår regionala COOPENERGY arbete genom att göra en analys om hur samverkan mellan kommuner och regionen fungerar idag inom det energi - och klimatstrategistrategiska arbete i Norrbotten. Detta gjorde vi genom att intervjua båda regionala myndigheter och ett antal kommuner. Denna analys visade styrkor som en bred medvetenhet om vikten av delaktighet i kombination med formella strukturer för att ge berörda parter möjlighet att uttrycka åsikter och intressen. Men det visade också svagheter och problem som begränsade resurser för små kommuner i form av pengar, kunskap och tid. Ett viktigt arbetsfält för COOPENERGY blir att tydliggöra den omsesidiga nyttan av samverkan mellan kommuner och regioner. Analysen har diskuterats med de regionala myndigheterna och ligger till grund för COOPENERGY aktiviteter. För att läsa hela dokumentet, loggar in i samarbetsplattform.Action Planning at the MLG Forum

Viktiga intressenter när det gäller energi-och klimat i länet har undertecknat ett intentionsavtal och har bestämt sig för att medverka i COOPENERGY projektet.

2014 har Norrbottens läns landsting blivit regional samordnare för Borgmästaravtalet och är därmed den första regionala samordnaren i hela Sverige. Arbetet kommer att skötas i samarbete med Nenet. Hälften av kommunerna i Norrbottens län är redan involverade i arbete med Borgmästaravtalet och håller på att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi.

Jokkmokks kommun var - tillsammans med Piteå kommun - först i Norrbotten med att underteckna EU:s Borgmästaravtal och är idag en av de 48 kommuner av landets 290 som gjort detta. Det var anledningen att anordna både de första Energy Info Days och det första samverkansforum under projektet COOPENERGY i Jokkmokk för att involvera företrädare för ungdomsförbund, icke-statliga organisationer och andra engagerade medborgare. Syftet har varit att skapa nya idéer kring samverkan som passar Norrbotten och som ska utvecklas vidare med både regionala och internationella partners.

Även andra Energy Info Day hölls i Jokkmokk i samarbete med Jokkmokk Winter Conference 2015, som är en unik mötesplats för olika aktörer i energi-, miljö- och klimatområdet. Fokus la på verktyg och metoder för att stärka samarbetet mellan forskning, dagens beslutsfattare samt näringslivet. Under andra Multi-Level-Governance Forum fördes många intressanta diskussioner om flernivåstyrnings betydelse för beslutsfattning på båda lokal, nationell och också internationell nivå, och på vilket sätt detta inverkar på lokala samhällen som strävar efter hållbar utveckling.

Under 2015 kommer länets åtgärdsprogram för klimat- och energiarbete samt klimat- och energistrategin (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) att ses över och revideras. Ett nytt åtgärdsprogram kommer att tas fram gemensamt med länets viktiga aktörer. Syftet med åtgärdsprogrammet är att lyfta fram åtgärder i arbetet för energieffektivisering av samhället och en ökad andel förnybar energi i länet. Åtgärdsprogrammet ska också presentera en karta över klimat- och energiarbetet i Norrbotten för att möjliggöra en framtida samordning av insatser. Programmet ska vara ett stöd för aktörer i arbetet för att minska klimatpåverkan och ligger till grund för prioritering av offentlig finansiering rörande projekt inom området. Nenet och COOPENERGY projekt kommer att bidra till detta med kunskap.

För mer information om vår verksamhet för hållbar energi i Norrbotten, kontakta  silva@nenet.se

First Energy Info Day - February 2014 First Energy Info Day 2014 Jonas Ericson, City of Stockhom, talks about joint procurement for low-emission cars at the MLG Forum